dima
  • Consolidació de façana i coberta al carrer Tomás Valls 41, Ontinyent

    Es tracta de la vivenda unifamiliar entre mitgeres i un local en planta baixa, situada al carrer Tomàs Valls, 41 d'Ontinyent. Es troba inclosa en el catàleg d'edificis protegits que estableix el PRI Centre Històric (Raval-Poble Nou), nivell de protecció parcial, apareixent la façana com a valor catalogat. D'aquí la intenció d'actuar per assegurar la seva conservació i no plantejar la seva eliminació o substitució.

    L'objectiu d'aquest projecte és aturar el deteriorament progressiu de la façana que recau a via pública i de l'interior de l'edifici, per al que s'actua principalment a la façana ia la coberta, per tal d'evitar el risc de possibles despreniments i una previsible ruïna total.